GDPR

28.05.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679

Vážení obchodní partneři,

společnost PEMM Brno, spol. s r.o. vás jako správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 tímto informuje o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci svého podnikání.

Osobní údaje fyzických osob, které jsou našimi obchodními partnery, zpracováváme v tomto rozsahu: Oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého, popř. přechodného bydliště, osobní údaje spojené s hlasovou analýzou při komunikaci se správcem, telefon, e-mail. Právním základem zpracování osobních údajů jsou příslušná ustanovení shora cit. předpisu.

Účelem zpracování jsou především: Smluvní vztahy, uplatňování pohledávek, marketingové činnosti, sledování spokojenosti obchodních partnerů, akce pořádané správcem.

   

Osobní údaje obchodních partnerů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být poskytnuty zaměstnancům správce v míře nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů a dále zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, popř. jiným osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Obchodní partner má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Dále má obchodní partner právo na následující informace: Kategorie dotčených osobních údajů, účely zpracování, kategorie příjemců pro zpřístupnění, plánovanou dobu uložení osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů.

V Brně dne 24. května 2018